21 Ιουλ 2009

ἀγαπητέ κ. Τριβιζᾶ μας ,..


Περνῶντας τό ὁδόφραγμα γιά τούς πεζούς στό Λῆδρα Πάλας τελειώνουν τά ..ψέμματα καί μπαίνεις σέ αὐτό πού λέμε Ψευδοκράτος. Καί ὅλα ὅσα βλέπεις γύρω σου εἶναι..ψέμματα. Ψευδοαυτοκίνητα, ψευδοπερίπτερα, ψευδοκαφετέριες, ψευδοταξί, ψευδοτράπεζες, (ψευδο)πίνεις ψευδοκαφέδες, (ψευδο)πληρώνεις μέ τούρκικες ψευδολίρες, (ψευδο)προσανατολίζεσαι χάρη σέ ψευδοεπιγραφές (μά σέ ποιό ψευδοδρόμο εἴμαστε ρέ γαμώτο;).
Ἄν βρισκόταν κάπου στή γωνία ὁ Τριβιζᾶς θά μποροῦσε νά γράψει κοτζάμ παραμύθι μέ τόσα ψέμματα πού βρίσκονται γύρω τριγύρω. Αύτό σκεφτόμασταν τήν τελευταία φορά πού (ψευδο)περπατήσαμε ἐγώ καί ἔνα φιλικό ζευγάρι ἀπό τή Ρόδο στόν κατεχόμενο τομέα τῆς κυπριακῆς πρωτεύουσας γιά νά φτάσουμε μέχρι τόν ψευδοσταθμό τῶν ψευδολεωφορείων πού θά μᾶς πήγαινε στήν Κερύνεια μέ τό (παρ'ὅλ'αὐτά ἀληθινά πανέμορφο) λιμανάκι της.
Φτάσαμε στήν Ψευδοχώρα, ὅπως ἀκριβῶς τήν ἀποκαλοῦν τά ἐλλαδικά καί ἑλληνοκυπριακά ΜΜΕ (καί ὅλος ὁ κόσμος, πλήν Τουρκίας).

Παρ'ὅλ'αὐτά, τό μόνο προϊόν αὐτῆς τῆς Ψευδοχώρας, ἡ ὕπαρξη τοῦ ὁποίου δέν ἀμφισβητεῖται ἀπό τά ἐπίσημα χείλη τοῦ ἐλεὐθερου Νότου, εἶναι ὁ Τουρκοκυπριακός Τύπος (ἀκούσατε ποτέ γιά ψευδοεφημερίδες; ὄχι!). Καί αὐτό πού γενικῶς δέν ἀμφισβητεῖται εἶναι ὁ ἐντυπωσιακά δυσανάλογα μεγάλος ἀριθμός τῶν τουρκοκυπριακῶν ἐφημερίδων στό Ψευδοκράτος, τή στιγμή πού ὁ πληθυσμός στόν Βορρᾶ ἀνέρχεται μόλις στίς 160.000 κατοίκους, ἐνῶ π.χ. ἡ Αύστρία τῶν 6 ἐκατομμυρίων περίπου ἔχει νά ἐπιλέξει ἀνάμεσα σέ μόνο δύο (2) καθημερινές ἐφημερίδες ἐθνικῆς κυκλοφορίας!
Καί τώρα μερικοί θά σκεφτοῦν :
μά τόσες πολλές ἐφημερίδες ἀσχολοῦνται καθημερινά μέ ἕνα κάρο...ψέμματα;
Καί ἡ πληρωμένη ἀπάντηση:
μά μέ πόσα κάρο ψέμματα ἄραγε ἀσχολοῦνται οἱ ἐφημερίδες γενικῶς καί εἰδικῶς ἀνά τόν κόσμο; Ἐξαίρεση θά κάνουν στό κατ'ἐξοχήν Κράτος-Ψευδαίσθηση;
Ὄχι δά!


Καί ὄμως, οἱ τουρκοκυπριακές ἐφημερίδες ἀπασχολοῦν χρόνια τώρα στῆλες ἐπί στηλῶν τίς ἀντίστοιχες τῶν ἐλεύθερων περιοχῶν, μέ πρώτη καί καλύτερη τήν πιό ἀντί-mainstream ἐφημερίδα τοῦ Βορρᾶ πού ἀρχικά ὀνομαζόταν "Avrupa" , ἤτοι (ναί, καλά τό φανταστήκατε) "Εὐρώπη" ἑλληνιστί. Καί εἶναι ἀντι-mainstream σέ ἀντίθεση μέ τίς ἄλλες 7 ἀνταγωνίστριές της καί τίς ὀρδές τῶν ἑβδομαδιαίων καί μηνιαίων περιοδικῶν στά κατεχόμενα, πού τίς περισσότερες φορές γράφουν πάνω-κάτω τά ἴδια πράγματα, συντηρῶντας τό γνωστό κλίμα τῆς διχοτόμησης καί τῆς δικαιολόγησης τῆς παγκόσμιας ἀπομόνωσης τῶν Τουρκοκυπρίων, εὔκολο κανείς νά φανταστεῖ γιατί.

Avrupa ἐπέλεξε νά κρατήσει τή δική της στάση ἀπέναντι στά μετά τήν ἀνακήρυξη τοῦ Ψευδοκράτους γεγονότα, ἀδιαφορῶντας στά κελεύσματα τῆς μητροπολιτικῆς Τουρκίας καί -κατά συνέπεια-ἔγινε στόχος τῶν ψευδοκυβερνήσεων. Ὁ ἀρχισυντάκτης της, Şener Levent, ἀπέκτησε ἕνα ἔντονο πάρε-δώσε μέ τίς τοπικές διωκτικές ἀρχές: συνελήφθηκε, προφυλακίστηκε καί ἐν τέλει ἀναγκάσθηκε νά κλείσει τήν Avrupa κατά τά τελευταία χρόνια τῆς θητείας τοῦ πάλαι ποτε Δερβέναγα τοῦ Βορρᾶ Ραούφ Ντενκτάς, ἐξ αἰτίας τῆς κριτικῆς στάσης τῆς ἐφημερίδας ἀπέναντι στήν πολιτική τοῦ Ψευδοκράτους σέ σχέση μέ τήν ἀθρόα ἔλευση τούρκων ἐποίκων στήν Κύπρο, πού ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τόν παραγκωνισμό, οἰκονομικό μαρασμό καί -ἀντίστοιχα- τήν ἀθρόα μετανάστευση τοῦ ντόπιου τουρκοκυπριακοῦ στοιχείου στή Μεγάλη Βρετανία.

Τό κλείσιμο τῆς Avrupa δέν ἔμεινε ἀπαρατήρητο. Ἡ ἀντίδραση τοῦ ἀμιγῶς τουρκοκυπριακοῦ παράγοντα στόν κατεχόμενο Βορρᾶ ἔγινε αἰσθητή καί κατάφερε νά θορυβήσει τίς ἀρχές τοῦ Ψευδοκράτους, οἱ ὁποίες μᾶλλον κατάλαβαν ὅτι οἱ Karasakal ("μαυρομουσάκηδες" ὅπως οἱ Τουρκοκύπριοι ἀποκαλοῦν τούς τούρκους ἐποίκους) δέν θά πρέπει νά φιμῶνουν τήν μόνη ἴσως ἀμιγῶς Τουρκοκυπριακή ἔντυπη φωνή τοῦ Βορρᾶ.
Ἔτσι, ὁ Şener Levent ξανάνοιξε τήν ἐφημερίδα του μέ μία μικρή διαφορά :
Ἄλλαξε τό ὄνομά της καί ἀπό Avrupa τήν μετωνόμασε σέ... Afrika, πραγματοποιῶντας μία πολύ μικρή ἀλλά ἔντονα σημειολογική γεωπολιτική ὑπέρβαση, μεταπηδῶντας ἀπό τήν ἤπειρο τῆς διανόησης καί τῆς δημοκρατίας στήν ἤπειρο τῆς ὑπανάπτυξης καί τῆς ἀνελευθερίας.
Καί γιά νά γίνει περισσότερο σαφής, ἐμπλούτισε τό λογότυπό της μέ μία...μαϊμοῦ (αὐτό κι ἄν εἶναι παγκόσμια πρωτοτυπία!).


Στήν ἐφημερίδα "Afrika", πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ἐξ-Ἀφρικανισθεῖσα "Avrupa" μπορεῖ νά βρεῖ κανείς ἄρθρα πού μόνο στό Ψευδοκράτος δέν θά φανταζόταν ποτέ κανείς πώς θά μποροῦσαν ποτέ νά ἔχουν γραφεῖ καί δημοσιευθεῖ, ἐνώ πολύ συχνά ἀρθρογραφοῦν καί ἑλληνοκύπριοι δημοσιογράφοι (!!), δίνοντας μαθήματα δημοσιογραφίας σέ μία περιοχή πού ἐδῶ καί 35 συναπτά ἔτη βιῶνει μία συνταγματική ἀνωμαλία καί ἀποτελεῖ πεδίο ἐφαρμογῆς αὐτοῦ πού εὐγενικά θά ὀνομαζόταν ὡς "Γεωγραφία τῆς Κατοχῆς". Καί βέβαια τό κατοχικό καθεστώς φιλοξενεῖ συχνά-πυκνά τόν ἀρχισυντάκτη της στά ἀστυνομικά κρατητήρια καί στά ψευδοδικαστήριά του, πλήν ὄμως ἡ εὐρεία κυκλοφορία της ἐφημερίδας καί οἱ συχνές ἀναφορές σέ αὐτήν ἀπό τά διεθνῆ ΜΜΕ δέν ἐπιτρέπουν πιά τό κλείσιμό της ἔτσι εὔκολα.

Βρῆκα ἕνα δεῖγμα γραφῆς τῆς Afrika -εὐτυχῶς μεταφρασμένο στά ἑλληνικά- ἀπό τό ἀξιολογότατο blog www.foreignpress-gr.com , πού εἴχε δημοσιευθεῖ πέρσι, (καί μάλιστα στήν πρώτη της σελίδα!) κατά τή συμπλήρωση 34 χρόνων ἀπό τήν τουρκική εἰσβολή.
Τό ἄρθρο μέ τόν τίτλο "Αϊσέ, πότε θά τελειώσουν οἱ διακοπές σου;" τό ὑπογράφει ὁ τουρκοκύπριος δημοσιογράφος Bülent Aykut καί νομίζω ὅτι οἱ γραμμές πού ἀκολουθοῦν ἄξιζαν τόσο τόν κουραστικό μου πρόλογο ὅσο καί τήν ἀναδημοσίευσή τους.

Βάλτε τά κόκκινα γυαλιά σας γιά νά μήν σᾶς "ξεφύγουν οἱ λέξεις", κατά τή γνωστή ἀτάκα κάποιας πολύ παλιᾶς ἀσπρόμαυρης ἑλληνικῆς ταινίας..


«ΑΪΣΕ, ήρθες για διακοπές αλλά αυτές συνεχίζονται για τόσα χρόνια. Τι είδους διακοπές είναι αυτές;

Αν ο μακαρίτης πατέρας σου γνώριζε ότι οι διακοπές σου θα συνέχιζαν για τόσες δεκαετίες, ή δεν θα έστελνε ή μετά 2-3 χρόνια θα σε καλούσε να επιστρέψεις. Εσύ, όμως, παρακάθισες στο νησί και όχι μόνο αυτό αλλά κουβάλησες και 300.000 άλλους. Τελικά Αϊσέ και Μεχμέτ έρχονται, Αϊσέ και Μεχμέτ φεύγουν. Οι μισοί Τ/κ μετανάστευσαν.
Μετά το ’74 δεν απέμεινε στο νησί φύση.

Ήρθες στο νησί για διακοπές αλλά τελικά κατάληξες να το διοικείς, ίδρυσες κόμματα, κινείς εκ του μακρόθεν την πολιτική κατάσταση, Όταν ήρθες Αϊσέ στο νησί, αυτό ήταν γεμάτο με ελιόδεντρα και εσπεριδοειδή. Τελικά τα περιβόλια και τις καλύτερες και ωραιότερες παραλίες τις μοίρασες στους φίλους σου, στους δικούς σου.
Αϊσέ, μάθε ότι τώρα εισάγουμε ελιές και εσπεριδοειδή. Τα περιβόλια έχουν γεμίσει με άσχημες οικοδομές, λαξεύονται τα βουνά, στέρεψαν οι πηγές.
Η νήσος της ηρεμίας μετατράπηκε σε νήσο του κουμαριού, της μαφίας, των πορνείων. Τα καλύτερα σημεία της νήσου τα παραχώρησες στους δικούς σου για να ανεγείρουν ξενώνες, χώρους φιλοξενίας. Τα στρατιωτικά θέρετρα βρίσκονται πάνω στο κύμα ενώ μας έχει απαγορεύσει ακόμη και να κοιτάμε τη θάλασσα.
Αϊσέ, δεν μπόρεσες να πετύχεις καλές σχέσεις με τους πολίτες. Τα αδέλφια σου που ήρθαν στο νησί, βλέπουν τους εαυτούς τους ως βασιλιάδες. Δεν μας αγαπούν άσχετα αν προσποιούνται το αντίθετο.
Αϊσέ, εδώ έχουν φωλιάσει οι ισλαμιστές, οι άνθρωποι του Εργκενεκόν και Σούσουρλουκ.
Ρεζίλεψες το νησί, Αϊσέ. Λεηλάτησες τις αρχαιότητες. Δολοφονίες σαν αυτή του Κουτλού Ανταλί παραμένουν ανεξιχνίαστες αφού δεν ενέργησες για σύλληψη των δραστών. Μήπως η δολοφονία είναι δουλειά της Εργκενεκόν; Δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν όλες σου οι πράξεις των 34 ετών σε αυτή τη στήλη. Για να τις αναπτύξουμε, θα χρειαστούν τόμοι βιβλίων.
Πότε, Αϊσέ, θα τελειώσουν οι διακοπές σου; Προς Θεού μην έχεις κατά νου να παραμείνεις άλλα 16 χρόνια για να συμπληρώσεις τον μισό αιώνα. Σήμερα και πάλι θα ακουστούν οι λέξεις «Μητέρα Πατρίδα, Θυγατέρα Πατρίδα, Αδελφοσύνη».

Μας επισκέπτονται κάποιοι τραγουδιστές για παραστάσεις σε κανένα φεστιβάλ, ξενοδοχείο ή καζίνο και μετά δύο μέρες, αναχωρώντας δηλώνουν “Η Κύπρος είναι καταπληκτική, την αγαπώ”. Αν την αγαπάς, γιατί δεν βγήκες έξω από το ξενοδοχείο σου; Γιατί πέρασες τις ώρες σου στο νησί στην πλαζ, στο καζίνο και στην πισίνα του ξενοδοχείου;

Ποιες περιοχές της νήσου επισκέφθηκε ο καλλιτέχνης; Μήπως επισκέφθηκε τις αρχαιότητες, μήπως είδε την ανατολή του ηλίου από την Καρπασία; Μήπως πήγε στο Παντοπωλείο της Λευκωσίας; Γιατί, λοιπόν, λέει ψέματα; Φυσικά και θα αγαπήσει το νησί αν, δίνοντας μια συναυλία, τσεπώσει τα αφορολόγητα εκατομμύρια.
Μήπως αγαπούν την Κύπρο και του Κύπριους όσοι υπηρετούν ως φαντάροι στο νησί;
Οι αξιωματικοί; Οι φοιτητές που σπουδάζουν εδώ;

Κανείς δεν μας αγαπά. Δεν μας αγαπούν ούτε οι γονείς των φοιτητών ούτε αυτοί που έρχονται στο νησί για κουμάρι.Τελικά, δεν πρέπει να μιλάμε για έλλειψη αγάπης, αλλά για μίσος. Επιπλέον σπάνε πλάκα με την τοπολαλιά μας. Μετά το 1974 δεν απέμεινε στο νησί ούτε φύση ούτε ιστορικά μνημεία ούτε αμπέλια ούτε περιβόλια.
Όλοι όσοι έρχονται, επαναλαμβάνουν το στερεότυπο: Σας λυτρώσαμε.

Εντάξει,

αλλά είναι κουραστικό να επαναλαμβάνεται αυτό για 34 τώρα χρόνια.

ὑ.γ. : τά σημεῖα τοῦ ἄρθρου μέ ἔντονη γραμματοσειρά ἀποτελοῦν καί αὐτά πιστή ἀπόδοση τοῦ δημοσιευθέντος κειμένου.


Ἱστοτόπος τῆς ἐφημερίδας Afrika : www.afrikagazetesi.net

Γλώσσα: Τουρκικά

Χώρα :ΔΞ/ΔΑ


2 σχόλια:

ευγενια ανδρικοπουλου είπε...

Πολύ καλό άρθρο! Μ' άρεσε!

MARINOS είπε...

Είσαι φοβερός Γαβριηλ!
Πραγματικά οι αναρτησεις σου είναι πάντα ψαγμένες και πολύ πολύ ιδιαίτερες.

Ενημερώνεις τους αναγνωστες σου από μια ιδιαιτερη σκοπιά, χωρίς να αλλοιώνεις το αυθεντικό τους νόημα!

Σε χαιρομαι!

Related Posts with Thumbnails